FlowCAD EDA Software für PCB, FPGA, Package und ASIC Design FlowCAD

OrCAD Signal Explorer Datenblatt

OrCAD Signal Explorer
OrCAD Signal Explorer

Analiza SI

OrCAD Signal Explorer pozwala na analizy pre- i post-route oraz symulację zachowania linii transmisyjnych. Ten zestaw analiz pozwala na koncepcyjną pracę umożliwiającą modelownie połączeń przed ich fizyczną realizacją oraz ich analizę uwzględniającą właściwości fizyczne po wyodrębnieniu tych połączeń bezpośrednio z projektu obwodu drukowanego.

Pre-layout analysis

Program OrCAD Signal Explorer pozwala na modelownie nieistniejących jeszcze połączeń nawet w sensie połączenia na schemacie. Symulacje wykonywane na tak wczesnym etapie pozwalają poznać strukturę projektowanego obwodu drukowanego oraz zaproponowanie wartości reguł projektowych w ten sposób aby połącznia fizyczne wykonywane w dalszej części projektowania były prawidłowe z punktu widzenie integralności sygnałowej. Zastosowanie scenariusza ”what-if” pozwala projektantowi na sprawdzenie kilku wariantów i wybór najlepszego. Taka operacja oczywiście nie jest możliwa w momencie, kiedy obwód jest już wyprodukowany. Z tego względu zaleca się wczesne modelowanie połączeń w celu wczesnego wykrycia potencjalnych problemów co łatwo prowadzi do obniżenia kosztów.

Post-Layout-Analyse

Po zakończeniu projektu zaleca się wykonanie kolejnych symulacji opartych już o fizyczną strukturę PCB w celu weryfikacji poprawności wykonania. Weryfikacja bazuje na prawdziwych parametrach połączeń takich jak ich długość, szerokość czy warstwa na której zostały zaprojektowane. Połączenie wyodrębnia się bezpośrednio z projektu PCB.

Specyfikacja techniczna programu OrCAD Signal Explorer

- Pre-layout and Post-Layout analysis
- Crosstalk simulation
- Device Modeling
- IBIS Support (Version 5.0)
- Llossy transmission lines analysis
- Skin Effekt analysis
- Via Modeling